Op de dienstverlening door Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan mijn kantoor. De kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal dient daarbij als leidraad. Deze klachtenregeling ligt ter inzage op kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. U dient uw klacht aan Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal bevestigt een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal  uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open indien Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal uw bezwaren niet binnen vier weken na indiening schriftelijk heeft afgehandeld.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij:  Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46 [2e etage], 2591 XR Den Haag [Postbus 90600, 2509 LP Den Haag], telefoonnummer: 070 310 53 10.

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan het onder punt 4 genoemde adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, maar ook aan de rechter.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van een arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,– en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.