Artikel 1.
Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal is gevestigd te Rotterdam aan het Oudehoofdplein 4 en wordt geëxploiteerd door en voor rekening van mr drs H.J. Ruysendaal.

Artikel 2.
Opdrachtnemer is uitsluitend mr drs H.J. Ruysendaal, hierna te noemen Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal. Opdrachten kunnen mondeling of schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gegeven.

Artikel 3.
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat de praktijk in verband met die verzekering draagt.

In geval er geen dekking is door bedoelde verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van € 25.000.

Artikel 4.
In de schriftelijke bevestiging van de opdracht zoals omschreven in artikel 2 worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, waaronder leges, griffierechten, exclusief procureurskosten, exclusief de vergoeding voor kantoor- en bureaukosten ad 5% van het honorarium en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5.
De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 6.
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal tegen vorderingen van derden verbandhoudende met het door de praktijk ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Verder is Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal bij inschakeling van derden ten behoeve van de cliënt niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7.
De opdrachtnemer is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, zowel in zaken waarin de opdrachtgever de declaraties zelf dient te betalen, als in zaken op toevoegingsbasis.

In zaken op toevoegingsbasis zal het voorschot worden afgestemd op de te verwachten hoogte van de eigen bijdrage, het griffiegeld en overige kosten.

Artikel 8.
De opdrachtgever is gehouden om de (voorschot)-declaratie, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie aan het advocatenkantoor te voldoen, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

Artikel 9.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie te voldoen binnen de betalingstermijn kan Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal aanspraak maken op een vergoeding van de geldende wettelijke rente te vermeerderen met 2% per jaar, almede op buitengerechtelijke incassokosten conform de aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, september 1998.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie binnen de betalingstermijn te voldoen heeft Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal het recht om de verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

Artikel 10.
De opdrachtgever geeft aan Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal bij voorbaat toestemming om de informatie waarvan kennisneming door andere personen van Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van de anderen te brengen. In zaken op toevoegingbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor Rechtsbijstand te brengen.

Artikel 11.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 12.
Op overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal en de opdrachtgever is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13.
De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, één en ander voor zover enige dwingende rechtelijk bepaling geen andere bevoegde (rechtelijke) instantie aanwijst.

Rotterdam, 1 juni 2006Geschillenregeling Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal

 Op de dienstverlening door Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

 

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan mijn kantoor. De kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal dient daarbij als leidraad. Deze klachtenregeling ligt ter inzage op kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. U dient uw klacht aan Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal bevestigt een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal  uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open indien Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal uw bezwaren niet binnen vier weken na indiening schriftelijk heeft afgehandeld.

 

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij:  Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46 [2e etage], 2591 XR Den Haag [Postbus 90600, 2509 LP Den Haag], telefoonnummer: 070 310 53 10.

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan het onder punt 4 genoemde adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

 Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, maar ook aan de rechter.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van een arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Advocatenkantoor Mr. Drs. H.J. Ruysendaal wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,– en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

 

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.